"W ciepłym blasku promieni słońca uczymy się siebie nawzajem"
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"
O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność z dniem 01.11.1997 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy i realizuje zadania merytoryczne wynikające z przepisów o:
- samorządzie gminnym
- finansach publicznych
- pomocy społecznej
- ochronie zdrowia psychicznego
- oraz statutu nadanego Uchwałą Nr XXII/248/2004 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 27 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z elementów oparcia społecznego, polegającego na „podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym”.

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich rodzin.

Terenem działania ośrodka jest Gmina Kędzierzyn – Koźle. Z usług ośrodka korzystają osoby niepełnosprawne z Gminy Bierawa, na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle, Gmina Bierawa partycypuje w kosztach utrzymania Domu.

Od 03 września 2018 r. siedziba „Promyczka” znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Mieszka I 4. Zajmuje 3 klasy lekcyjne oraz biuro (na podstawie umowy – użyczenia zawartej z PSP nr 19). Obecnie uczestnicy ŚDS „Promyczek” oczekują na wykonanie remontu szkoły w Kędzierzynie – Koźlu, gdzie uczestnicy zadomowią się na stałe.

W ośrodku prowadzona jest rehabilitacja kompleksowa dla osób: psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne oraz posiadających inne zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Wniosek o skierowanie do ośrodka składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu wraz z zaświadczeniem lekarza psychiatry bądź neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach ŚDS "Promyczek" wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji, a także orzeczenie o niepełnosprawności. Przebywanie w ośrodku jest świadczeniem odpłatnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. U większości uczestników zajęć występują oprócz upośledzenia umysłowego bądź zaburzeń psychicznych, schorzenia i wady towarzyszące, co powoduje, że większość osób korzysta z indywidualnych zestawów ćwiczeń, opracowanych przez mgr rehabilitacji i zatwierdzonych przez lekarzy konsultantów. Zajęcia logopedyczno-pedagogiczne mają charakter indywidualny. Terapia zajęciowa odbywa się codziennie, zgodnie z harmonogramem i planem zajęć.

W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne, treningi umiejętności społecznych dla uczestników takie jak: czystości, kulinarny, komunikacji społecznej, organizacji czasu wolnego i inne.

Zajęcia dla uczestników prowadzone są od poniedziałku do piątku. Czas pobytu w ośrodku zależy od rodzaju niepełnosprawności uczestnika zajęć, zaleceń lekarza, woli uczestnika, woli opiekuna, sytuacji rodzinnej i szkolnej. Uczestnicy mogą przebywać w ośrodku od godz. 7.00 do 16.00, zaś z rehabilitacji leczniczej korzystają zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia z uczestnikami prowadzą specjaliści:


- instruktorzy terapii zajęciowej,
- terapeuta zajęciowy,
- logopeda /terapeuta,
- socjolog,
- rehabilitanci,
- fizjoterapeuci.

Opiekę medyczną zapewniają: Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej, pracownicy Sekcji Rehabilitacji Leczniczej oraz konsultanci: lekarz ortopeda, lekarz neurolog, mgr psycholog.

Zadaniem ośrodka jest wspieranie rodzin uczestników w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w załatwianiu niektórych spraw codziennych, udzielanie porad dotyczących korzystania ze świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Organizowane są również imprezy integracyjne i okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy na zawody sportowe, przeglądy artystyczne itp. W realizacji zadań pomagają nam od samego początku sponsorzy, których staramy się wyróżnić poprzez nadanie honorowego tytułu "Przyjaciel Promyczka".

Liczne formy działania mają na celu integrację uczestników i ich rodzin ze społecznością lokalną. Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności ludzi zdrowych jako partnerów zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.

projekt i wykonanie :Aureliusz Kalicki